تعبیر خواب روباه و دیدن آن در خواب چیست؟

به گزارش تایمر سرگرمی، با تعبیر خواب روباه، تعبیر خواب کشتن روباه، تعبیر خواب پوست روباه، تعبیر خواب دریافت روباه و تعبیر خواب دم روباه همراه ما باشید.

تعبیر خواب روباه و دیدن آن در خواب چیست؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - روباه در خواب زیرکی و نیرنگ در ماجرایی که رویابین در زندگی خود با آن روبرو است را نشان می دهد. این رویا می تواند اشاره به تصاویری همچون شخص نیرنگ باز یا رابطه ای خدعه آمیز، آدم زبل، برخورد اشتباه با یک شرایط، زیرکی یا خرد حاصل از تجربه های زندگی، رفتار پیش بینی ناپذیر، توان فرد برای سازگاری و تطبیق داشته باشد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب روباه

محمدبن سیرین گوید: روباه درخواب مردی مکار، نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او. اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او با او خصومت نمایند. اگر بیند با روباه بازی می کرد یا خواست او را برانگیزاند، دلیل که زنی او دوست دارد، ولیکن دوستی او ضعیف است.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن روباه دشمن است که اظهار دوستی نماید

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر خواب ببینید به دنبال روباهی می دوید، علامت آن است که درگیر معاملات نا مطمئن خواهید شد و همچنین به روابط عاطفی مخاطره آمیزی مبتلا خواهید گشت.
  • اگر خواب ببینید روباهی دزدانه وارد حیاط خانه شما می گردد، نشانه آن است که نسبت به روابط دوستانة شما حسادت می ورزند. مراقب باشید، با زیرکی می خواهند به شهرت شما آسیب وارد نمایند.

برایت مى گوید: اگر در خواب روباهى را رام کنید، یعنى با افراد ناباب همنشین مى شوید.

تعبیر خواب پوست روباه

ابراهیم کرمانی:

  • پوست روباه به خواب دیدن، مال است که به دست آورد و شیر روباه در خواب، دروغگو بود.
  • اگر پوستین روباه از نو پوشیده داشت، دلیل زنی که خواهد توانگر و پارسا، لیکن فریبنده و حیله گر است.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید روباه قشنگی دارد که پوستی ممتاز دارد و شما او را نوازش می کنید به زنی فریبکار و دغلباز عاشق می شوید.

تعبیر خواب دریافت روباه

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که روباهی یافت یا بگرفت یا کسی بدو داد، دلیل که زنی فریبنده و دروغگو به زنی بخواهد، یا با زنی این چنین او صحبت افتد. اگر بیند روباهی درخانه او درآمد و قرارگرفت، دلیل کند که زن خواهد و آن زن او را دوستدار است.

مطیعی تهرانی:

  • اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به دنبالتان می آید. او زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز. حتی ممکن است یک مرد باشد که در زندگی شما نقشی دارد. اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما می آید زنی است که با شما سازش و الفت دارد اما نباید از کید و دغل او غافل باشید.
  • اگر ببینید روباهی را می خواستید بگیرید یا برانید با شخصی دشمنی می کنید که او نیرنگ و فریب در کار شما می نماید. محتمل است او زن باشد. به هر حال نشان آن است که کسی با شما دغلی می نماید.

لیلا برایت: اگر خواب ببینید که روباهى را گرفته اید، به این معناست که از نقشه اى که برعلیه شما کشیده اند، آگاه مى شوید.

تعبیر خواب کشتن روباه

آنلی بیتون: کشتن روباه در خواب، علامت آن است که در هر کاری پیروز می شوید.

تعبیر خواب دم روباه

لیلا برایت: دیدن دم روباه در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید.

منبع: setare.com
انتشار: 20 تیر 1400 بروزرسانی: 20 تیر 1400 گردآورنده: funtimer.ir شناسه مطلب: 1677

به "تعبیر خواب روباه و دیدن آن در خواب چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب روباه و دیدن آن در خواب چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید