وزنه برداری

یاری اقتصادی دو میلیاردی به فدراسیون کشتی از مطالبات سال قبل بود!

به گزارش خبرنگاران، رقم پرداختی کمیته ملی المپیک به 46 فدراسیون به عنوان مرحله نخست تخصیص بودجه از محل اعتبارات امسال در حالی اعلام شد که لیست منتشره به هیچ عنوان به مذاق اهالی کشتی خوش نیامد. گوش شکسته های کشورمان معتقدند رقم پرداختی کمیته ملی المپیک...

10 شهریور 1399

گزارش خبرنگار اعزامی خبرنگاران از اندونزی، رضازاده: خداحافظی سلیمی، تصمیم خوبی بود

رئیس پیشین فدراسیون وزنه برداری ایران گفت: سلیمی تصمیم خوبی گرفت و خداحافظی کرد.

7 بهمن 1398